رئیس حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران انتخاب شد
رئیس حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران انتخاب شد

شهریاریها : دکتر کیانوش فتحی واجارگاه به عنوان رئیس حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران انتخاب گردید. جلسه هماهنگی بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار با حضور مهندس رضاساروقیان، رئیس سازمان بسیج اساتید استان تهران برگزار شد. در این جلسه پس از بیان نظرات و دیدگاههای اعضای حاضر، با […]

شهریاریها : دکتر کیانوش فتحی واجارگاه به عنوان رئیس حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران انتخاب گردید.
جلسه هماهنگی بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار با حضور مهندس رضاساروقیان، رئیس سازمان بسیج اساتید استان تهران برگزار شد.
در این جلسه پس از بیان نظرات و دیدگاههای اعضای حاضر، با نظر ریاست سازمان بسیج اساتید استان تهران و اعضای حاضر در جلسه، دکتر کیانوش فتحی واجارگاه به عنوان رئیس حوزه مرکزی کانون های بسیج اساتید دانشگاههای غرب استان تهران انتخاب گردید.
شایان ذکر است که دکتر کیانوش فتحی واجارگاه، مسئولیت هایی چون ریاست سازمان بسیج اساتید استان تهران و کانون بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار را در کارنامه فعالیت های دانشگاهی خود دارد.