سیدابراهیم رئیسی گفت: غربی ها جهان را جنگل و خود را باغی خرم می بینند

سیدابراهیم رئیسی گفت: غربی ها جهان را جنگل و خود را باغی خرم می بینند