سید ابراهیم رئیسی گفت: به ۱۰۰ میلیون دز واکسن کرونا نیازمندیم و تا به امروز ۴۰ میلیون دز تامین شده است.

سید ابراهیم رئیسی گفت: به ۱۰۰ میلیون دز واکسن کرونا نیازمندیم و تا به امروز ۴۰ میلیون دز تامین شده است.