رئیس‌جمهور پس از صحبت‌های مخالفین و مفاقین درباره کابینه سیزدهم: بنای عمل به وعده‌ها را دارم، با ادعا نمی‌توانم این را اثبات کنم، مردم باید ببینند.

رئیس‌جمهور پس از صحبت‌های مخالفین و مفاقین درباره کابینه سیزدهم: بنای عمل به وعده‌ها را دارم، با ادعا نمی‌توانم این را اثبات کنم، مردم باید ببینند.