«منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس شنبه شب خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی توسط مردم این کشور شد.

«منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس شنبه شب خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی توسط مردم این کشور شد.