ملامحمدحسن آخوند، در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود از مقامات سابق افغانستان خواست تا به کشور بازگردند و وعده تامین امنیت در جهان را داد.

ملامحمدحسن آخوند، در نخستین گفتگوی رسانه‌ای خود از مقامات سابق افغانستان خواست تا به کشور بازگردند و وعده تامین امنیت در جهان را داد.