تا قبل از این آزمون، ظرفیت مشخص بود و مبنا تراز بود اما در این آزمون، مبنا نمره است. منطق ما در رابطه با ظرفیت این است که سقف را برداریم و افرادی را جذب کنیم که پایه علمی داشته باشند….

تا قبل از این آزمون، ظرفیت مشخص بود و مبنا تراز بود اما در این آزمون، مبنا نمره است. منطق ما در رابطه با ظرفیت این است که سقف را برداریم و افرادی را جذب کنیم که پایه علمی داشته باشند.