رئیس‌جمهور گفت: نسبت به استفاده از ظرفیت بانوان غفلت نکردیم و نخواهیم کرد. استفاده از حضور بانوان در وزرا و کابینه خلاصه نخواهد شد، بلکه در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد….

رئیس‌جمهور گفت: نسبت به استفاده از ظرفیت بانوان غفلت نکردیم و نخواهیم کرد. استفاده از حضور بانوان در وزرا و کابینه خلاصه نخواهد شد، بلکه در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.