رییس جمهور در جمع اقشار مختلف شهرستان کبودرآهنگ گفت: مهم‌ترین مولفه قدرت در کشور ما مردم هستند. هر کس در جهت توانمندتر کردن کشور حرکت کند، تولید قدرت کرده است….

رییس جمهور در جمع اقشار مختلف شهرستان کبودرآهنگ گفت: مهم‌ترین مولفه قدرت در کشور ما مردم هستند. هر کس در جهت توانمندتر کردن کشور حرکت کند، تولید قدرت کرده است.