رئیس جمهور گفت: در روز اول به همه اعضای دولت گفتم که منافذ فساد را دنبال کنند و مواردی در این راستا به عنوان یک منشور مبارزه با فساد تهیه و تنظیم کنند و ان‌شاءالله طی چند روز آینده نهایی شده و به اطلاع عموم مردم و نخبگان خواهد رسید….

رئیس جمهور گفت: در روز اول به همه اعضای دولت گفتم که منافذ فساد را دنبال کنند و مواردی در این راستا به عنوان یک منشور مبارزه با فساد تهیه و تنظیم کنند و ان‌شاءالله طی چند روز آینده نهایی شده و به اطلاع عموم مردم و نخبگان خواهد رسید.