ابراهیم رئیسی در اولین جلسه هیئت دولت با وزرای جدید گفت: ما مصمم هستیم که عدالت را اجرا بکنیم، عدالت یعنی هر کسی را در جای خود قرار دادن. بهترین ملاک برای اجرای عدالت اجرای قانون است….

ابراهیم رئیسی در اولین جلسه هیئت دولت با وزرای جدید گفت: ما مصمم هستیم که عدالت را اجرا بکنیم، عدالت یعنی هر کسی را در جای خود قرار دادن. بهترین ملاک برای اجرای عدالت اجرای قانون است.