رئیس جمهور با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون رتبه‌بندی معلمان بر ضرورت اجرای کامل این قانون تاکید کرد.
نوشته رئیسی: قانون رتبه‌بندی، با دقت و در نظر گرفتن حقوق معلمان اجرا شود اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

رئیس جمهور با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون رتبه‌بندی معلمان بر ضرورت اجرای کامل این قانون تاکید کرد.
نوشته رئیسی: قانون رتبه‌بندی، با دقت و در نظر گرفتن حقوق معلمان اجرا شود اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.