رئیس جمهور در بازید سرزده خود از روستای کردآباد بازدید و با مردم این منطقه دیدار کرد.

رئیس جمهور در بازید سرزده خود از روستای کردآباد بازدید و با مردم این منطقه دیدار کرد.