سید ابراهیم رئیسی به اظهارات یک نماینده مخالف درباره اموالش پاسخ داد.

سید ابراهیم رئیسی به اظهارات یک نماینده مخالف درباره اموالش پاسخ داد.