رئیس جمهور گفت: در هیچ شرایطی اجازه نمی دهیم امنیت کشور و مردم به مخاطره بیفتد.

رئیس جمهور گفت: در هیچ شرایطی اجازه نمی دهیم امنیت کشور و مردم به مخاطره بیفتد.