سید ابراهیم رئیسی در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ما در یک دوره سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفته‌ایم. جهان در حال تغییر و گذار به نظم بین‌المللی نوظهور است و این مسیر غیرقابل بازگشت است….

سید ابراهیم رئیسی در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ما در یک دوره سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفته‌ایم. جهان در حال تغییر و گذار به نظم بین‌المللی نوظهور است و این مسیر غیرقابل بازگشت است.