قاضی زاده هاشمی گفت:خود من که در مناظره ادب را رعایت می کردم اما فردی که نسبت به او بی ادبی می شد گله مند بود.

قاضی زاده هاشمی گفت:خود من که در مناظره ادب را رعایت می کردم اما فردی که نسبت به او بی ادبی می شد گله مند بود.