رئیس جمهور بر ضرورت رفع مشکلات روستای گورزین تاکید کرد.

رئیس جمهور بر ضرورت رفع مشکلات روستای گورزین تاکید کرد.