اقتصادنیوز: آیت الله رییسی درباره حادثه رخ داده برای خانم مهسا امینی گفت: موضوع فوت خانم امینی در بخش‌های مختلف دولت و مجلس در دست بررسی است و پزشکی قانونی نیز کار را دنبال کرده است. وی همچنین تاکید کرد: اصل ما در این قضیه شفافیت و اجرای عدالت است. …

اقتصادنیوز: آیت الله رییسی درباره حادثه رخ داده برای خانم مهسا امینی گفت: موضوع فوت خانم امینی در بخش‌های مختلف دولت و مجلس در دست بررسی است و پزشکی قانونی نیز کار را دنبال کرده است. وی همچنین تاکید کرد: اصل ما در این قضیه شفافیت و اجرای عدالت است.