رئیس جمهور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت: مسئولیت وضعیت فعلی افغانستان تماما بر عهده آمریکا و کشورهای همکار او است. دخالت خارجی بر مشکلات افغانستان می افزاید. …

رئیس جمهور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای گفت: مسئولیت وضعیت فعلی افغانستان تماما بر عهده آمریکا و کشورهای همکار او است. دخالت خارجی بر مشکلات افغانستان می افزاید.