رئیسی در سازمان ملل گفت: ما جنگ در اروپا را به نفع هیچ کشور اروپایی نمی‌دانیم؛ رد کردن هر طرح آتش بس در اوکراین توسط آمریکا نشان می‌دهد این کشور برای این جنگ برنامه بلند مدت دارد….

رئیسی در سازمان ملل گفت: ما جنگ در اروپا را به نفع هیچ کشور اروپایی نمی‌دانیم؛ رد کردن هر طرح آتش بس در اوکراین توسط آمریکا نشان می‌دهد این کشور برای این جنگ برنامه بلند مدت دارد.