براساس دستور ویژه رئیس جمهور ستاد احیای قنوات در خراسان جنوبی شکل می گیرد.

براساس دستور ویژه رئیس جمهور ستاد احیای قنوات در خراسان جنوبی شکل می گیرد.