امروز، روز مهمی در تقویم ترکیه است؛ روز انتخابات ریاست جمهو‌ری.

امروز، روز مهمی در تقویم ترکیه است؛ روز انتخابات ریاست جمهو‌ری.