مسئله آب مردم استان همدان را رنج می دهد و تأکید شده است به مسئولان استان و مدیران مربوطه که کار آبرسانی به استان را با جدیت دنبال کنند

مسئله آب مردم استان همدان را رنج می دهد و تأکید شده است به مسئولان استان و مدیران مربوطه که کار آبرسانی به استان را با جدیت دنبال کنند