یک زن آمریکایی به نام کلی که با مردیایرانی ازدواج کرده است، پس از پخت ماکارونی به سبک ایرانی‌ها ذوق عجیبی از خود نشان داد.

یک زن آمریکایی به نام کلی که با مردیایرانی ازدواج کرده است، پس از پخت ماکارونی به سبک ایرانی‌ها ذوق عجیبی از خود نشان داد.