برای مقابله با آنچه تهدیدات فضای مجازی خوانده می‌شود ارتقای سواد دیجیتال جامعه بی‌تاثیر نیست اما اصلی‌ترین عامل چرخ زندگی مردم است که باید درست بچرخد.

 
 …

برای مقابله با آنچه تهدیدات فضای مجازی خوانده می‌شود ارتقای سواد دیجیتال جامعه بی‌تاثیر نیست اما اصلی‌ترین عامل چرخ زندگی مردم است که باید درست بچرخد.