رژیم صهیونیستی در سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه فهرستی از گزینه های دیپلماتیک برای افزایش فشار به ایران به او ارائه خواهد کرد.

رژیم صهیونیستی در سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه فهرستی از گزینه های دیپلماتیک برای افزایش فشار به ایران به او ارائه خواهد کرد.