پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، ایران پس از پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار که از دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین آغاز شده بود؛ به عضویت اصلی سازمان پیمان همکاری شانگهای درآمد. چند‌ماه بعد امیر عبداللهیان وزیرخارجه در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه 1400 برای ارزیابی اجرا و …

پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، ایران پس از پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار که از دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین آغاز شده بود؛ به عضویت اصلی سازمان پیمان همکاری شانگهای درآمد. چند‌ماه بعد امیر عبداللهیان وزیرخارجه در دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه 1400 برای ارزیابی اجرا و عملیاتی‌شدن سند همکاری جامع 25 ساله ایران و چین به پکن سفر کرد. این موارد نشان می‌دهد که چین می‌تواند بیش از گذشته در اوضاع نابسامان اقتصادی ایران در صورت رعایت توازن و برابری در سطوح همکاری، یک وزنه اثرگذار بهبودبخش باشد. از جزئیات سند همکاری، اطلاعاتی در دست نیست؛ اما در کلیات منتشرشده تاکید ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر همکاری در زمینه حمل‌ونقل و بنادر بوده است که با اهداف ابتکار یک کمربند- یک راه چین همپوشانی دارد.