تهران- ایرنا- معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در واکنش به درخواست رئیس جمهوری اوکراین برای حذف عضویت روسیه از شورای امنیت …

تهران- ایرنا- معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در واکنش به درخواست رئیس جمهوری اوکراین برای حذف عضویت روسیه از شورای امنیت ...