یکی از حاشیه‌های نمایشگاه کتاب امسال دیوارهای آزاد هست که بحث‌های جالبی رو درباره حجاب بین بازدیدکنندگان ایجاد کرده!

یکی از حاشیه‌های نمایشگاه کتاب امسال دیوارهای آزاد هست که بحث‌های جالبی رو درباره حجاب بین بازدیدکنندگان ایجاد کرده!