یکی از کاربران انصاف نیوز به نام «سیاوش گشتاسبی» در کامنتی ذیل خبر «واکنش تند چاوشی به قرار دادن نامش در «چهره سال بسیج»» نوشت: این فرد متوهم که فکر میکند خیلی خاص است و دچار مشکل جدی روحی و روانیست، لیاقت ندارد. او یک مطرب مغروری که به زور……

یکی از کاربران انصاف نیوز به نام «سیاوش گشتاسبی» در کامنتی ذیل خبر «واکنش تند چاوشی به قرار دادن نامش در «چهره سال بسیج»» نوشت: این فرد متوهم که فکر میکند خیلی خاص است و دچار مشکل جدی روحی و روانیست، لیاقت ندارد. او یک مطرب مغروری که به زور…