همسر بودن یعنی قول با هم به سر بردن در شرایط ناپایدار و متغیر و دگرگون شونده‌ی دنیای نامطمئن و تصمیم به تغییر، مقاومت و یا تسلیم در برابر شرایط آتی با ملاک‌های ارزیابی آینده و نه گذشته. شناخت نیز تدریجی در بستر واقعیت‌ها و شرایط و با توجه به زمینه‌های …

همسر بودن یعنی قول با هم به سر بردن در شرایط ناپایدار و متغیر و دگرگون شونده‌ی دنیای نامطمئن و تصمیم به تغییر، مقاومت و یا تسلیم در برابر شرایط آتی با ملاک‌های ارزیابی آینده و نه گذشته. شناخت نیز تدریجی در بستر واقعیت‌ها و شرایط و با توجه به زمینه‌های تصمیم گیری و کنش حاصل می‌شود.