منوچهر آتشی معتقد بود: «در شعر جنگ یک گلوله مؤلفه نیست، بلکه عاطفه…

منوچهر آتشی معتقد بود: «در شعر جنگ یک گلوله مؤلفه نیست، بلکه عاطفه…