گاهی اوقات، افرادی که در حالت رؤیای شفاف دیدن هستند، حتی می‌توانند آن‌چه می‌خواهند در رؤیای خود انجام دهند، انتخاب کنند!

گاهی اوقات، افرادی که در حالت رؤیای شفاف دیدن هستند، حتی می‌توانند آن‌چه می‌خواهند در رؤیای خود انجام دهند، انتخاب کنند!