روز جهانی ببر، گلف بازی ترامپ، ششمین ماه جنگ اوکراین و سالگرد تولد هوگو چاوز

روز جهانی ببر، گلف بازی ترامپ، ششمین ماه جنگ اوکراین و سالگرد تولد هوگو چاوز