دو بازیکن با تجربه پرسپولیس به دیدار سرپرست باشگاه رفتند.

دو بازیکن با تجربه پرسپولیس به دیدار سرپرست باشگاه رفتند.