پس از ورود «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به دوحه، وی با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر ششمین نشست شورای هماهنگی سعودی -قطری را تشکیل داد.

پس از ورود «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به دوحه، وی با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر ششمین نشست شورای هماهنگی سعودی -قطری را تشکیل داد.