وزیر خارجه ژاپن با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد.

وزیر خارجه ژاپن با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد.