نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین از دیدار هیات‌ های روسیه و آمریکا برای بررسی شرایط پیرامون مذاکرات وین جهت احیای برجام خبر داد….

نماینده روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین از دیدار هیات‌ های روسیه و آمریکا برای بررسی شرایط پیرامون مذاکرات وین جهت احیای برجام خبر داد.