نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.