معاون سیاسی وزیر امور خارجه در سفر به مجارستان با تعدادی از ایران شناسان مجارستانی در بوداپست دیدار و گفت وگو کرد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در سفر به مجارستان با تعدادی از ایران شناسان مجارستانی در بوداپست دیدار و گفت وگو کرد.