عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با رییس فدراسیون ناشنوایان دیدار کرد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با رییس فدراسیون ناشنوایان دیدار کرد.