سفیر ایران و وزیر گارد ملی عربستان با بررسی موضوعات مورد علاقه مشترک بر توسعه مناسبات تهران- ریاض تاکید کردند.

سفیر ایران و وزیر گارد ملی عربستان با بررسی موضوعات مورد علاقه مشترک بر توسعه مناسبات تهران- ریاض تاکید کردند.