وقتی طالبان سه هفته پیش پایتخت افغانستان را تصرف کردند، هند یکی از کشورهایی بود که کارکنان مامور خود را از کابل خارج کرد. کارکنان روسیه و پاکستان در این شهر باقی ماندند….

وقتی طالبان سه هفته پیش پایتخت افغانستان را تصرف کردند، هند یکی از کشورهایی بود که کارکنان مامور خود را از کابل خارج کرد. کارکنان روسیه و پاکستان در این شهر باقی ماندند.