رئیس و معاونین مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در محل وزارت اطلاعات با وزیر اطلاعات و رئیس شورای هماهنگی اطلاعات ملاقات کردند.

رئیس و معاونین مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در محل وزارت اطلاعات با وزیر اطلاعات و رئیس شورای هماهنگی اطلاعات ملاقات کردند.