مصطفی الکاظمی و ینس استولتنبرگ در حاشیه هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.

مصطفی الکاظمی و ینس استولتنبرگ در حاشیه هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.