میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین المللی در وین به دیدار خود با مقام‌های آمریکایی اشاره کرد و افزود که مذاکرات وین رو به جلو حرکت می‌کند….

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین المللی در وین به دیدار خود با مقام‌های آمریکایی اشاره کرد و افزود که مذاکرات وین رو به جلو حرکت می‌کند.