حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه امروز با مراجع تقلید دیدار می کند.

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه امروز با مراجع تقلید دیدار می کند.