قاسم سلیمانی دشتکی صبح امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه به مناسبت روز پاسدار با فرمانده و مجموعه سپاه استان دیدار کرد

قاسم سلیمانی دشتکی صبح امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه به مناسبت روز پاسدار با فرمانده و مجموعه سپاه استان دیدار کرد