آیت الله سبحانی با آیت الله صافی گلپایگانی دیدار کرد.

آیت الله سبحانی با آیت الله صافی گلپایگانی دیدار کرد.